คุณต้องการให้ อบต.หนองบัวเหนือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 4 )
30.77%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 4 )
30.77%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 2 )
15.38%
การสื่อสารภายในตำบล ( 3 )
23.08%