หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่มีบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ ผูกพันและพึ่งพาอาศัยกัน ในตำบลมีการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เช่น การปลูกข้าว ,ปลูกพืชต่างๆ มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต
 

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

ประเพณีอุปสมบทภาคฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 90 นอกจากนั้นเป็นชาวเขาเผ่าม้งที่นับถือศาสนาคริสต์
วัด จำนวน 4 แห่ง

วัดบ้านหนองตับ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตับ

วัดบ้านเด่น หมู่ที่ 2 บ้านเด่น

วัดปากห้วยไม้งาม หมู่ที่ 3 บ้านปากห้วยไม้งาม

วัดหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวเหนือ
สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง

สำนักสงฆ์บ้านไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกู

สำนักสงฆ์ดอยหัวนา หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นวิทยา หมู่ที่ 2

โรงเรียนเด่นวิทยา หมู่ที่ 2

โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม หมู่ที่ 3

โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 4

ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) หมู่ที่ 1
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยไม้งาม หมู่ที่ 7

คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ จำนวน 1 แห่ง
 

สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 5
 
 
 
 
 
 โทร : 095-548-7693,
093-140-9779
หรือ Click
>>
รับเรื่องร้องเรียน