[08 มิถุนายน 2561]
ประกาศราคากลาง ตาราง ป.ป.ช.โครงการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 5 ราย
[04 มิถุนายน 2561]
การให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่
[10 เมษายน 2560]
ประชาสัมพัธ์โครงการประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไร่นายแจ้ว) หมูที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกู ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 04 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายปฏิพัทธ์ พันธ์ดี) หมู่ที่ 3 บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 02 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไร่นายแจ้ว) หมู่ที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกูตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก - 02 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง (ต่อจากศาลาอเนกประสงค์คลองชลประทานถึงซอยร่วมใจ) ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 13 มีนาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดสระเด่นยาว (ตอนบน) หมู่ที่ 8 บ้านหนองแบน ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 26 กุมภาพันธ์ 2561
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไร่นายแจ้ว) หมูที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกู ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 04 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายปฏิพัทธ์ พันธ์ดี) หมู่ที่ 3 บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 02 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายปฏิพัทธ์ พันธ์ดี) หมู่ที่ 3 บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก - 02 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไร่นายแจ้ว) หมู่ที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกูตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก - 02 พฤษภาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไร่นายแจ้ว) หมู่ที่ 6 บ้านไร่ท่าตะกูตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก - 02 พฤษภาคม 2561
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 - 14 มิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 - 09 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 - 11 เมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 - 13 มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561
งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินไตรมาส 2
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561
งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
สงวนลิขสิทธิ์ ®, จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 2 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 เบอร์โทรศัพท์ 055880500
Online จำนวน 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์